Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.2710
Title: Рецензия на монография: „психология на семейните отношения“ с автор наташа ангелова
Other Titles: Book Review of Natasha Angelov's Monograph “Psychology of Family Relationships”
Authors: Krastev, Ivan
Issue Date: 9-Dec-2019
Publisher: PsychOpen
Abstract: Отзивът на монография „Психология на семейните отношения” с автор д-р Наташа Ангелова представя обобщени резултати от направено от авторката научно изследване, като също се споменават и по-основните теоретични концепции, върху които се е спряла при изграждане на изследователската си концепция. Монографията „Психология на семейните отношения” е насочена към представянето на един по-динамичен подход към семейството, обхващащ както обобщаване на историческата перспектива в развитието на семейната група, така и конкретизиране на индивидуалните преживявания на членовете на семейството и адаптирането към изискванията, които тази социална група има към членовете си. Наташа Ангелова е провела четири независими изследвания с общо 1680 човека, чрез които са събрани данните представени в монографията. Проучванията са направени в период от няколко години от 2011 г. до 2017 г. Дизайнът на цялостното изследване е свързан с проучване на седем основни фактора (преживяване на самота, мотивация за афилиация, копинг стратегии, локализация на контрола, оптимизъм и негативни очаквания, времевата ориентация, справяне в конфликтни ситуации).
The book review of the monograph “Psychology of family relationships” by Natasha Angelova, Ph.D., presents the summarized results from her investigation, as well as the main theoretical frameworks are mentioned that she based on when building up the research design. The monograph “Psychology of family relationships” presents a dynamic approach towards the family that summarizes the historical prospective in development of family group, the concrete individual experiences of family members, as well as their adaptation to the requirements of the family as a social group. Natasha Angelova conducted four independent studies with 1680 participants in total from 2011 to 2017. Research design comprises seven factors (feeling lonely, affiliation motivation, coping strategies, locus of control, optimism and negative expectancies, time orientation, coping in conflict situations).
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12034/2324
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.2710
Citation: Krastev, I. (2019). Рецензия на монография: „психология на семейните отношения“ с автор наташа ангелова. PsychOpen. https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.2710
Appears in Collections:Article

Files in This Item:
File SizeFormat 
psyct.v12i2.364.pdf676,83 kBAdobe PDF Preview PDF Download


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons